Multisensors

Es tracta d’un cilindre el qual inclou els següents dispositius: Càmera Tèrmica, Sensors de so i Sensors Ambientals

Càmera Tèrmica:

Prova de concepte per analitzar la ubicació i el flux de vianants en moviment, tot es fa de forma anònima a través de la instal·lació de càmeres tèrmiques. Aquestes dades es pot utilitzar per a múltiples propòsits; en aquest cas, estem analitzant els fluxos de persones en les àrees de turisme i el comerç.

Sensors de so

Els sensors de soroll mesuren en temps real el nivell de contaminació acústica i envien cada minut informació sobre el nivell sonor continu equivalent en dB(A). Aquests sensors de soroll tenen especificacions tècniques assimilables a les dels sonòmetres de tipus II que són els aparells que permeten mesurar i controlar  les condicions laborals però que no són els sonòmetres d’alta precisió que acostuma a utilitzar l’administració pública per a mesurar i sancionar. La seva simplicitat i facilitat d’instal·lació fa possible desplegar de forma ràpida aquests sensors i obtenir dades que permeten contrastar i dissenyar el desplegament d’estratègies de promoció i millora dels nivells de so de la ciutat o monitoritzar l’impacte d’activitats especials o puntuals (concerts, espais públics, obres, etc).

Sensors Ambientals

Els sensors de qualitat de l’aire mesuren en temps real els nivells de contaminació de l’aire de NO2, CO, O3, SO2 i partícules en suspensió. Les quatre primeres variables es mesuren a través de sensors químics i la darrera variable amb un sensor òptic.  La qualitat de l’aire es mesura l’aire per les dimensions de les partícules PM10, un dels més perillosos per a la salut dels ciutadans de mesura. La seva simplicitat i facilitat d’instal·lació fa possible desplegar de forma ràpida aquests sensors i obtenir dades que complementen les dades recollides pels sensors d’alta qualitat que estan fixats per la normativa mediambiental definida a nivell europeu. Aquests sensors més simples no permeten fer un seguiment 100% fiable sobre la qualitat de l’aire i sobre si està dins dels límits fixats per la normativa, però si que serveixen per contrastar l’impacte en la qualitat de l’aire de l’aplicació de noves polítiques municipals en matèria de mobilitat (zones de pacificació de trànsit) o per detectar tendències en matèria de qualitat mediambiental.

Com funciona?

Càmera Tèrmica

Cada càmera /sensor fa el comptatge de persones emprant la mateixa metodologia. El primer pas és definir l’espai on s’analitza la circulació de les persones i segregar les possibles àrees d’exclusió o àrees on s’analitzarà la circulació de persones ja que poden alterar la informació estadística. A continuació es defineixen dins de l’àrea unes línies virtuals sobre les quals s’analitza la circulació de persones diferenciant el nombre de persones segons el sentit de circulació. És a dir que el sensor compta de forma diferenciada les persones que circulen en sentit Nord de les que circulen en sentit Sud. Cada dia a les 0:00 hores es posa a zero el comptador de persones i cada 10 minuts s’envien els valors acumulats de persones que han circulat fins al moment.

Sensors de So

Aquests sensors funcionen amb bateries recarregables que es recarreguen amb la xarxa d’enllumenat públic o bé mitjançant panells solars i són resistents a les condicions climàtiques extremes. Aquests sensors no requereixen enviar les dades a cap concentrador sinó que poden enviar directament les dades a la plataforma Sentilo a través d’una connexió GPRS o d’una connexió a la fibra òptica que l’Ajuntament ha instal·lat a la ciutat.

Sensors de contaminació de l’aire

quests sensors funcionen amb bateries recarregables que es recarreguen amb la xarxa d’enllumenat públic o bé mitjançant panells solars i són resistents a les condicions climàtiques extremes.  Aquests sensors envien les dades a un concentrador (proporcionat pel proveïdor dels sensors) que recull les dades dels sensors existents en un radi de 100m. Aquest concentrador envia les dades a la plataforma Sentilo a través d’una connexió GPRS.

Les dades capturades en temps real per aquests sensors (so i pol·lució) ajuda als administradors de la ciutat a prendre decisions més informades sobre aquests dos actius, pel que és més fàcil d’avaluar quantitativament els resultats de les decisions preses.

Projectes  relacionats

Sentilo: Sentilo és una plataforma de sensors de codi obert i una plataforma d’actuadors dissenyada per encaixar en l’arquitectura Smart City de qualsevol ciutat. L’objectiu de Sentilo és de servir com a plataforma d’interoperabilitat de les Smart Cities evitant solucions verticals i actuant com a plataforma transversal permetent una fàcil interoperabilitat.  Sentilo recull els senyals de tots els sensors connectats a la xarxa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.